Greek Vocabulary

Key Terms

Classical Greece
Aeschylus The Oresteia
Sophocles The Oedipus Trilogy
Euripides The Trojan Women
Aristophanes Lysistrata
Aristotle Poetics
Thespis
dithyramb
534 BC
Dionysus
City Dionysia (for tragedy)
Lenaea Festival (for comedy)
Hellenistic Era (and Alexander the Great)
Athens
Acropolis
Theatre of Dionysis
Theatre at Epidaurus
theatron
orchestra
skene
proskenion
logeion
parados (parode)
chorus
ode (aka stasimon)
strophe/antistrophe
agon
episode (epode)
exodos (exode)
tragedy (tragos/tragoi)
comedy
satyr play
hypocritos (plural: hypocritoi)
choregos (or koryphaios)
mechane (and deus ex machine)
ekkyklema
periaktoi
pinakes
thyromata
phallus

Helpful Websites

Classical Greek Tragedy and Theatre

Ancient Greek Theater

Ancient Greek Theatre

Ancient Theatre Archive: Glossary

Ancient Theatre Archive

Advertisements